asos, asos 2015, dotacja, dziecko, FIO, fio 2015, fundusze, grant, ministerstwo pracy, MOPS w Radomsku, mpips, pogotowie lekcyjne, pomagajmy razem, pomoc społeczna, stowarzyszenie na rzecz dzieci, świetlica, UM Radomsko, Urząd Miasta Radomsko, warsztaty artystyczne, warsztaty filmowe, warsztaty kulinarne, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, radomsko, dąbrowa górnicza

STATUT
Stowarzyszenia na rzecz dzieci „POMAGAJMY RAZEM”


1. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zmianami) i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Częstochowie, ul. Jasnogórska 34.
4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.
7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków.

 

Rozdział II – Cele i formy działania Stowarzyszenia

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej. Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1) udzielanie wsparcia psychicznego i pedagogicznego oraz pomocy finansowej, organizacyjnej, prawnej i rzeczowej,
2) organizowanie samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania rodziny w społeczeństwie. Przeciwdziałanie uczuciom osamotnienia i bezradności,
3) propagowanie opieki zastępczej,
4) pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią,
5) promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych,
6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży,
7) przygotowanie do wejścia w dorosłe życie,
8 ) działania mające na celu integrację społeczną, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzące do           zwiększenia samodzielności,
9) pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, wykraczająca poza ustawę o pomocy społecznej,
10) wspieranie społecznej aktywności środowiska lokalnego,
11) promocja i organizacja wolontariatu,
12) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,
13) wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
14) prowadzenie działalności dobroczynnej,
15) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami pomocowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem
rodziny, jej prawidłowym funkcjonowaniem oraz integracją ze środowiskiem,
16) przeprowadzanie publicznych zbiórek pieniężnych oraz darowizn rzeczowych,
17) zdobywanie funduszy – od sponsorów i władz samorządowych, instytucji pozarządowych, zapisów na wyżej wymienione cele.

 
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki członkowskie,
4) dbać o mienie Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia
i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
7. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
8. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
9. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń i przestrzegania zawartych w podpisanej deklaracji.
10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
11. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
12. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
13. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat,
3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
15. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
16. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
4. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
5. Walne Zebrania mogą być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
6. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
10. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
11. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków.
12. Kompetencje Walnego Zebrania:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2) podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3) wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8 ) nadawanie godności członka honorowego,
9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) decydowanie o zbyciu składników majątku trwałego Stowarzyszenia.
13. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może wybrać ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
14. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
15. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
16. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
17. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
18. Kompetencje Zarządu:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
3) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności,
5) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
6) zwoływanie Walnych Zebrań,
7) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
8 ) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
19. Wszystkie dokumenty wchodzące i wychodzące oraz pełnomocnictwa opatrzone winny być podpisem dwóch członków Zarządu.
20. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,
4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu,
22. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
23. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
24. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
25. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

 
Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.
2. Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
5) dotacje i kontrakty.
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
4. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania
i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, upoważniony jest Zarząd. 5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 
Rozdział VI – Postanowienia końcowe

 
1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
3. W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższych celom, dla realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.